Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình $\frac{{{\text{3}}x\,{\text{ + }}\,2}}{{9{x^2} - 4}} + \frac{{2x}}{{{\text{3}}x - 2}} = 1$.

157

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8