Chi tiết câu hỏi

Các từ trong những ví dụ sau là từ chỉ số lượng hay số thứ tự? Vì sao?
- Đi hàng ba, hai mâm sáu
- Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống (Tục ngữ)

274

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6