Chi tiết câu hỏi

Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy trình bày suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”.

222

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8