Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Bàn luận về phép học”, để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung thực hiện những chính sách gì?

305

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8