Chi tiết câu hỏi

So sánh thái độ của các quan cai trị thực dân đối với người dân xứ thuộc địa ở hai thời điểm: trước khi có chiến tranh và khi chiến tranh đã xảy ra. Số phận thảm thương của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa được miêu tả như thế nào?

233

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8