Chi tiết câu hỏi

Kết quả sự hi sinh của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh như thế nào? Nhận xét về cách đối xử của chính quyền thực dân đối vợi họ sau khi đã bóc lột hết “thuế máu” của họ.

243

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8