Chi tiết câu hỏi

Tính cách học đòi của ông Giuốc-đanh thể hiện như thế nào và bị lợi dụng ra sao ở cảnh sau?

160

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8