Chi tiết câu hỏi

Hoa có 9 bông hồng, Lan có 2 bông hồng và Hiền có 5 bông hồng. Hỏi ba bạn Hoa, Lan và Hiền có tất cả bao nhiêu bông hoa?

39

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2