Chi tiết câu hỏi

Tính nhẩm 9 + 9 được kết quả là bao nhiêu?

26

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2