Chi tiết câu hỏi

Tính: 9 + 8 + 2.

26

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2