Chi tiết câu hỏi

Tính tổng biết rằng các số hạng lần lượt là 49 và 5.

58

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2