Chi tiết câu hỏi

Tính diện tích hình AMNPE, biết rằng AMPE là hình thoi có $AP = 10dm;{\text{ }}ME = 16dm.$

172

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8