Chi tiết câu hỏi

Tính diện tích hình AMNPE, biết rằng AMPE là hình thoi có $AP = 32m;{\text{ }}ME = 40{\text{ }}m.$

275

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8