Chi tiết câu hỏi

Este X đơn chức tác dụng với $NaOH$ đun nóng thu được muối Y có công thức phân tử là ${C_3}{H_5}{O_2}Na$ và ancol ${Y_1}$. Oxi hóa ${Y_1}$ bằng $CuO$ nung nóng thu được anđehit ${Y_2}$.${Y_2}$ tác dụng với $AgN{O_3}$ dư, đun nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol ${Y_2}$. Gọi tên của X.

200

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12