Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X đơn chức mạch hở cần 10,08 lít ${O_2}$ (đktc) và thu được 8,96 lít $C{O_2}$ (đktc). X không có phản ứng tráng gương. Xác định công thức của X.

197

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12