Chi tiết câu hỏi

Hỗn hợp X gồm etyl axetat và n-propyl axetat. Đun nóng hỗn hợp X với $NaOH$ (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối và 8,76 gam hỗn hợp ancol Y. Tính phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp X.

936

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12