Chi tiết câu hỏi

Este X có công thức phân tử là ${C_5}{H_8}{O_2}$. Đun nóng 0,1 mol X với 200 ml dung dịch $NaOH$1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,4 gam chất rắn khan. Xác định công thức của este.

456

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12