Chi tiết câu hỏi

Một đieste (X) tạo bởi một ancol đa chức (X1) và 2 axit đơn chức (không axit nào có phản ứng tráng gương). Khi cho m gam X tác dụng với 200 ml dung dịch $NaOH$ 1M (phản ứng vừa đủ) thu được 17,8 gam hỗn hợp 2 muối và 6,2 gam ancol. Xác định công thức cấu tạo của X.

208

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12