Chi tiết câu hỏi

Đun nóng este X với 200 ml dung dịch $NaOH$ 1M (phản ứng vừa đủ) thu được a gam glixerol và 18,8 gam muối của axit hữu cơ đơn chức. Cho a gam glixerol đó tác dụng với $Na$dư thu được 3,36 lít khí ${H_2}$ (đktc). Xác định công thức của X.

3269

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12