Chi tiết câu hỏi

Hợp chất X tác dụng được với dung dịch $NaOH$ đun nóng và với dung dịch $AgN{O_3}/N{H_3}$. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam ${O_2}$ (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích $C{O_2}$ thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Xác định công thức cấu tạo của X.

336

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12