Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức $M = \frac{{{\text{5x}} + 40}}{{5{\text{x}} - 5}}:\frac{{64 - {x^2}}}{{{x^2} - 2{\text{x}} + 1}}$ tại $x = 9$ .

133

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8