Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức $M = \frac{{3{\text{x}} - 15}}{{2{\text{x}} + 2}}:\frac{{{x^2} - 25}}{{2{x^2} + 4{\text{x}} + 2}}$ tại $x = 10$.

114

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8