Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức $M = \frac{{3 - 3{\text{x}}}}{{{{(x + 1)}^2}}}:\frac{{9{{\text{x}}^2} - 9}}{{x + 1}}$ tại $x = - 11$.

107

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8