Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{{{x^2} + xy}}{{y - x}}:\frac{{x + y}}{{2{{\text{x}}^2} - 2{y^2}}}$ tại $x = 3;\,y = 7$.

129

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8