Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $Q = \left( {\frac{{{x^2} - 1}}{{{x^2} + x}}} \right):\left( {\frac{1}{x} + x - 2} \right)$.
Tìm các số nguyên $x$ để biểu thức Q nhận giá trị nguyên.

119

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8