Chi tiết câu hỏi

Rút gọn biểu thức $\frac{{\frac{x}{{x + 1}} - \frac{{x - 1}}{x}}}{{\frac{x}{{x - 1}} - \frac{{x + 1}}{x}}}$ với $x \ne 0\,;\,x \ne \pm 1$.

120

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8