Chi tiết câu hỏi

Rút gọn biểu thức $\frac{{\frac{x}{y} + \frac{y}{x}}}{{\frac{{x - y}}{{x + y}} + \frac{{x + y}}{{x - y}}}}$ với $xy \ne 0\,;\,\,x \ne \pm y$.

98

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8