Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $P = \frac{{3{{\text{x}}^2} + 3{\text{x}}}}{{(x + 1)(2{\text{x}} - 6)}}$.
Tìm giá trị của $x$ để P =1.

118

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8