Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $P = \frac{{{{(a + 3)}^2}}}{{2{{\text{a}}^2} + 6{\text{a}}}}.\left( {1 - \frac{{6{\text{a}} - 18}}{{{a^2} - 9}}} \right)$.
Với giá trị nào của $a$ thì P = 2.

129

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8