Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $P = \frac{1}{{x + 5}} + \frac{2}{{x - 5}} - \frac{{2{\text{x}} + 10}}{{{x^2} - 25}}$ .
Tìm tất cả các giá trị của $x$ để P > 0.

208

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8