Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $Q = \frac{{3{{\text{x}}^2} + 6{\text{x}} + 12}}{{{x^3} - 8}}$.
Tính giá trị của Q tại $x = \frac{{4001}}{{2000}}$ .

189

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8