Chi tiết câu hỏi

Rút gọn biểu thức $P = \left( {\frac{1}{{x - 1}} - \frac{x}{{1 - {x^3}}}.\frac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}}} \right):\frac{{2{\text{x}} + 1}}{{{\text{x}} + 1}}$.

220

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8