Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $P = \frac{{\frac{{{x^2} + xy + {y^2}}}{{x + y}} - \frac{{{x^2} - xy + {y^2}}}{{x - y}}}}{{x - y - \frac{{{x^2}}}{{x + y}}}}$.
Tính giá trị của biểu thức P tại $x = \frac{1}{3}\,;\,y = \frac{1}{2}$.

219

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8