Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $Q = \frac{{3{{\text{x}}^2} + 6{\text{x}} + 12}}{{{x^3} - 8}}$.
Tìm tất cả các số nguyên $x$ để biểu thức Q nhận giá trị nguyên dương?

249

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8