Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $P = \frac{1}{{x + 5}} + \frac{2}{{x - 5}} - \frac{{2{\text{x}} + 10}}{{{x^2} - 25}}$ .
Tìm tất cả các số nguyên $x$ để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

271

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8