Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $P = \frac{{2{{\text{x}}^3} + {x^2} + 2{\text{x}} + 2}}{{2{\text{x}} + 1}}$ .
Tìm tất cả các số nguyên $x$ để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên.

257

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8