Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $M = \frac{{2{{\text{x}}^2} + 11}}{{{x^2} + 3}} - 2$. Tìm số thực x để biểu thức M nhận giá trị nguyên.

216

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8