Chi tiết câu hỏi

Cho biểu thức $M = \frac{{{\text{3}}{{\text{x}}^2} + 9}}{{{x^2} + 2}}$. Tìm số thực x để biểu thức M nhận giá trị nguyên.

288

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8