Chi tiết câu hỏi

Cô giải giúp em mấy bài với ạ. Em cảm ơn:

Tìm x:

a)(2-x)(x2-4)(3x+9)(x2+8)=0

b,|x-4|+|4-x|+2|x-9|=0

227

Lượt xem

1

Hồi đáp

Môn Toán học Lớp 6 Gửi bởi Nguyễn Hải Minh 44 tháng trước