Chi tiết câu hỏi

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số chia cho 5 dư 4 và chia cho 7 dư 6, Số phần tử của A là bao nhiêu?

74

Lượt xem

2

Hồi đáp

Môn Toán học Lớp 6 Gửi bởi võ thiên kim 15 tháng trước