Chi tiết câu hỏi

Tính: 81 – 8.

227

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2