Chi tiết câu hỏi

Cho các chất rắn riêng rẽ sau: $BaS{O_4}$, $BaC{O_3}$, $KCl$, $N{a_2}C{O_3}$, $MgC{O_3}$. Có thể nhận được các chất trên bằng nước và một thuốc thử nào sau đây : ${H_2}S{O_4}$, $HCl$, $CaC{l_2}$, $AgN{O_3}$?

206

Lượt xem

Môn Hóa học Ôn thi THPT Quốc gia