Chi tiết câu hỏi

Để nhận biết các oxit: ${K_2}O$, $A{l_2}{O_3}$, $Ca$, $MgO$ người ta chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây ?
A. ${H_2}O$
B. Dung dịch $N{a_2}C{O_3}$
C. Dung dịch $NaOH$
D. Dung dịch HCl

196

Lượt xem

Môn Hóa học Ôn thi THPT Quốc gia