Chi tiết câu hỏi

Để nhận được các kim loại Mg, Al, Fe, Cu người ta sử dụng dung dịch nào dưới đây ?
(1) $HCl$ và $NaOH$
(2) $HCl$ và $~AgN{{O}_{3}}$.
(3) $~AgN{{O}_{3}}$ và ${H_2}S{O_4}$ đặc nguội
(4) ${H_2}S{O_4}$ đặc nguội và HCl

331

Lượt xem

Môn Hóa học Ôn thi THPT Quốc gia