Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy bằng ${60^o}$. Mặt phẳng $(\alpha )$ chứa cạnh AB tạo với đáy một góc ${30^o}$, cắt các cạnh SC, SD tương ứng tại M, N. Tính thể tích khối chóp S.ABMN theo a.

288

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12