Chi tiết câu hỏi

Tìm x, biết: 16 + x – 32 = 38.

127

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2