Chi tiết câu hỏi

Tính: 72 – x – 38 = 16.

133

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2