Chi tiết câu hỏi

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh bằng 5 bằng bao nhiêu?

177

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12