Chi tiết câu hỏi

Cho tứ diện ABCD, gọi I là trung điểm của AB. Mặt phẳng (CID) chia tứ diện ABCD thành các tứ diện nào?

290

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12