Chi tiết câu hỏi

cho x ,y là các số thực thõa mãn: log cơ số 4 của(x+2y) + log cơ số 4 của (x-2y) =1. giá trị nhõ nhất cũa biểu thức :

233

Lượt xem

2

Hồi đáp

Môn Toán học Gửi bởi Tấn Thanh Võ 43 tháng trước